Personakt Antavla

Bengt Olofsson

Far:Olof Håkansson (1635? - )

Född:omkring 1665.

Barn med Tyre Kroksdotter (1670? - )

Barn:
Krok Bengtsson (1693? - 1764)
Kerstin Bengtsdotter (1695? - )
Inger Bengtsdotter (1696? - 1763)

Noteringar

Avskrift gjord av Anders Möller:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Blekinge län EVIIAAAI:8 (1697-1698) Bild 2880, 1697-10-05,
Hustru Elin Michellsdotter i Släns
måla som instembt sin Sal mans
Eskill Perssons slächtingar John Olofsson
J Ysnamåhla och Bengt Olofsson i Öewad
begiärer dhet Suhne Olofsson i Susekulla
barns möderne arf till 40 C Smt
måtte tagas ifrån henne som hennes
Sahl man warit förmÿndhare för, och
gifwas till Swaranderne, som äro Barn=
sens fadherbrödher, Swarandherne måtte
och bewÿsa att dher hafwa andra Barnegodtz
inne hoos sig, som dher äro förm¿ndare
före, och tiltwo sig ingalundha mehr taga
uppå sigh, uthan begiära dhett barneins mo=
ders släckt må anförtroos dheras mö=
dernes arf;
Resolutio
Rätten pröfwar skiähligt att Sohne Ols=
sons Sahl hustrus Berta Persdotter
närmaste slächt, som äro falldne dher
till, skola emoottaga samma dheras
mödhernes arf af hustru Elin Michels
dotter ach efter förmÿndhare ordningen
dhet förestå.
Av ovan kan uläsas:
John Olofsson i Ysnamåla, Bengt Olofsson i Öjavad & Sone Olofsson i Suskull var bröder.
Sone Olofsson var gift med Berta Persdotter.
Elin Mikaelsdotter i Slänsmåla var gift med Eskil Persson.
Eftersom Eskil var förmyndare för Sones barn var sannolikt Berta syster till Eskil.
Lever 1697 gör Elin Mikaelsdotter och John & Bengt Olofsson.
Döda 1697 är syskonen? Berta & Eskil Persdotter/son.