Personakt

Jöns

Född:omkring 1645.

Barn med Berta (1650? - )

Barn:
Per Jönsson (1670? - )
Karna Jönsdotter (1675? - )
Botil Jönsdotter (1680? - )
Mats Jönsson (1680? - )
Nils Jönsson (1680? - )
Olof Jönsson (1680? - )

Noteringar

Via notiserna nedan från Bräkne härads ting utläses Jöns & Bertas barnaskara. Sonen Mats funnen som dopvittne vid syskonens barns dop. Möjligen finns även en dotter Sissa.

1696-03-12
Per Jönssons hustru Britta på Sternö käras av kronolänsman Möller att hon själv pantat sig till en spinnrock av Jöns Simonsson på västra Bryggan.
1697-01-27
Tore Nilsson i Stilleryd kärar Per Jönsson på Norra Sternö angående att Per köpt Sternö gård till skatte, vill nu inbörda det emedan hans ätt det borde tillhöra. Per visar konungens allra nådigaste brev daterat huvudkvarteret Ljungby 1679-06-04 där konungen skänkt borgmästare Kristoffer Schröder i Karlshamn Norra och Södra Sternö krono och att samme Schröder 1693-12-15 sålt Norra Sternö som då iklätt sig skattenatur till Per Jönsson. Resolution; Enligt konungens brev bevisligen Per Jönsson tillerkänd Norra Sternö fast Tore Nilsson i Stilleryds släkt har bott på Norra Sternö hemman den tid det varit krono.
1697-01-27
Bengt Olofsson på Norra Sternö kärar Per Jönsson på Norra Sternö. Bengt begär att få lösa halva skatte Norra Sternö efter härads dom på sista tinget. Per mötte och säger att han köpt Sternö skatte av borgmästare Kristoffer Schröder i Karlshamn och vill gärna behålla den, och till den änden uppå tredje ting uppbjudet och den 11 mars nästkommande blir det lagståndet, dock vill Bengt ge honom hans pengar nu direkt efter tinget och själv behålla hemmanet, står han överbördig dem motta. Men skulle han sälja till någon annan står han närmast att den inlösa. Bengt applicerar, sägandes med ivert mod; Jag har så lång tid bott på Sternö och ingen må förneka mig göra med mitt vad jag vill, nappar det icke här, så nappar det där, med många flera onyttiga ord. Resolution; Rätten finner att Bengt Olofsson blir maintinerat vad tingsrättens dom den 1696-10-07, men skulle Bengt eller hans barn inte efterleva domens innehåll eller sälja gården till någon annan skall Per Jönsson framför någon annan få inlösa den.
1726-06-15
22. Bonde Jöns Persson på Sternö kärar Per Månsson och Per Persson i Froarp angående att de trätt i äktenskap med förmyndarna Nils Hanssons och Olof Jönssons efterleverskor i Froarp och angående redogörelse för arv. Två pund säd och en häst med betsel, vilket Nils Hansson mottagit. En svart klädesrock, ett par skinnbyxor, en blå klädeströja, en vit hatt och ett par stövlar, vilket Olof Jönsson tagit. Fiskeredskap som tredje förmyndaren Nils Nilsson [ska vara Jönsson?] i Dala mottagit, Per Månsson förmyndare för Nils omyndiga barn. Gårdsreparation och sålt timmer skall inräknas. Farmodern Bertas i Krusagården arv, vilket Olof Jönsson tagit, en brännvinspanna viket Nils Hansson tagit. Per Månsson säger att hans förman Nils Hansson, som var morbror till käranden, dog barnlös 1708 då Per Jönsson med den andra morbrodern Per Hansson ärvde honom. Arvet blev så att Per Månsson tog sin del, Per Månssons hustru nu sjuk och bör höras på sin hustrus eller sin döda faders Nils Jönssons [ska vara Jöns Nilsson?] vägnar. Per Jönsson tog ut sitt arv 1711 vid arvsskiftet efter Nils Jönsson. Per Hansson vill bevisa till nästa ting bevisa att arvet är innestående hos Per Månssons hustru, fast det efter mannen uttogs. Per Persson i Froarp förklarar sitt mottagna barnagods 1711-11-13 däruti befinnes 18 daler, vilka nu fordras. Per Perssons omyndiga styvson Nils Olofsson kommer att lida av oriktiga räkningar, Jeppe Klasson är hans förmyndare fast det inte finns någon egendom då kronobefallningsmannen Christian Mützell rår om gården. Jöns Persson berättar att Jöns Bengtsson skall vara vittne i detta mål. Jöns Bengtsson berättar att arrendatorn Benedict första året satt upp gärdesgård. Nils Jönsson flyttat från Dala till Törneryd har han satt brännvinspannan hos Per Matsson, där han blev sjuk och död. Per Månsson blev förmyndare för Nils Jönssons omyndiga barn. Och frågade efter pannan, tullnärsänkan på Hunnemara tagit pannan med förgivande att Nils var henne skyldig. Resolution; Per Månsson i Froarp befinnes att Jöns Persson och hans medarvingar ärvt dess antecessor matrimoni Nils Hansson på vilkens änka dess havda förmyndarskap pretantion görs och Jöns Perssons morbror Per Hansson påstått sig till nästa ting bevisa att fastän Jöns Perssons arv uttogs innan änkan gifte om sig har ändå arvet hos henne blivit innestående. Tinget finner skäligt att Per Perssons styvsons förmyndare Jeppe Klasson blivit kärad som ock Per Månssons hustru Botil Jönsdotter. Åligger Jöns Persson att då framte andra skäl och bevis vad han nu sig förbehållit.
1726-06-15
23. Sven Nilssons förra hustru Sissa Jönsdotter och med henne sammanavlade barn är döda entledigar berörde Sven ifrån vårdandet av utrikes varande sjömännen Trued Hanssons och Sven Hanssons egendom, bör i stället mottagas av Jöns Persson på Sternö som närmaste skyldeman, tills tiden medger när ägarna kommer tillbaka till landet, ingen har hört av dem på 24 år.
1726-06-15
24. Per Månsson i Froarp kärar Jöns Persson på Sternö angående förmyndarskapets antagande efter Nils Jönssons omyndiga dotter, svaranden ej i laga tid stämd.
1726-11-04
25. Jöns Persson på Sternö kärar Per Månsson och Per Persson i Froarp angående en brännvinspanna. Kärandens vittne; Per Matsson i Tokaryd; Pannan tillhört kärandens far Per Jönsson, förmyndaren Nils Jönsson i Tokaryd lämnade pannan i Dala och tullnärskan Lang tagit pannan som betalning för skuld.
1726-11-07
70. Jöns Persson på Sternö kärar Per Månsson i Froarp angående arvegods efter föräldrarna. Så även det arv som Jöns Perssons har efter farmodern.
1727-11-03
27. Olof Isaksson i Duveryd befinnes vara förmögen och dessutom syskonbarn till gossen Nils Olsson i Froarp, han blir förordnad att vara dess förmyndare. Skall efterträda Jöns Larsson [ska vara Classon] i Skogsgård och Jeppe Klasson i Froarp. Jöns Persson på Sternö kan inte betros något barnagods, vilket Olof Isaksson vill. Jöns på fädernet syskonbarn till Nils Olsson. Jöns fattig och oförmögen.
1729-06-02
11. Jöns Persson på Norra Sternö besvärar sig över att Jöns Bengtsson på Norra Sternö låtit tre gånger lagligen uppbjuda en del i samma gård som hans salig far Bengt Olofsson köpt av Jöns Perssons far. Ingen lagfart finns över egendomens försäljning från den tid då hans far köpte hela gården 1697 och laga uppbud erhöll. Är nu rädd för att den går rätta bördeman ur händerna. Protesterar möt sköte och fasta och begär uppskov till nästa ting då han med skäl och handlingar vill inkomma. Rätten anser att inga gällande skäl har framställts och kan inte vägra fasta om den söks.
1729-10-30
35. Jöns Persson på Sternö kärar änkan Elna Bommarsdotter på Sternö angående att visa alla skatterättighetsbrev och dokument som hon har på Norra Sternö. Käranden genom sin fullmäktig hovrättskommisarie Karl Gustav Lessle visar två domar från denna rätt 1696-10-07 och 1697-01-27 igenom vilken den förra fastställs att när Bengt Olofsson betalade 55 C till Per Jönsson för skatteköpskillingen som han betalt till borgmästaren Christopher Schröder för den del som Bengt bebott skulle han vara vid den bibehållen. I den senare att Bengt skulle även bibehållas vid hemmanet . Men skulle Bengt eller hans barn eftersätta domen eller sälja till någon annan skulle Per Jönsson få inlösa detta halva skattehemman som är 5/16 före någon annan. Vill nu kommissarien med 1696 års dom och tre laga uppbud det nu få börda eftersom en del av samma halva hemman tillfallit Bengt Olofssons sons änka utom börden. Vill erlägga bördskillingen i eftermiddag. Svarandehustrun ingav rättens den 2 sistlidne juni utlåtelse på den protest som Jöns Persson då gjort emot laga fasta på skattehemmanet ifråga. Som inga gällande skäl företeddes kunde inte vägras fasta om den söktes och egendomen är efter sista uppbudet natt och år lagståndet. Fastebrev den 4 samma månad på 1/6 av 2/3 skattehemmanet Sternö för Jöns Perssons omyndiga barn som nu Truls Olofsson såsom förmyndare för Jöns Bengtssons barn varit instämd i samma sak för men hävdat att han inte varit laga stämd och då endast för gamla skattebrev och dokuments uppgivande. Lessle begär anstånd till nästa ting att få bevisa att Per Jönsson är berättigad att hemmanet inlösa, vilket beviljades.
1733-11-03
18. Borgaren Per Norström i Karlshamn kärar bonden Jöns Persson på Sternö angående att han vid kärandens hästars utkörande ur vången huggit den ena hästen så illa med en yxa att hästen senare avled. Vittne; Salpetersjudare Per Mårtensson och drängen Jonas Karlsson i Karlshamn. Jöns söner Per och Joen har kört ut främmande hästar men vet inte om de nu nämnda hästarna var med. Förmyndarna för Jöns Bengtssons barn givit Norström lov att släppa hästarna i Sternö vång.
1734-03-02
16. Utslag. Jöns Persson på Sternö skall med ed svära sig oskyldig angående nidingsverket på borgaren Per Norströms i Karlshamn häst, vilken i Jöns gärde blivit ihjälhuggen. Olof Isaksson i Duveryd går i borgen för Jöns.
1739-03-12
55. Bonden Jöns Persson på Norra Sternö visar ett inventarium efter dess avlidna hustru Malena Jönsdotter. Lösegendom om 111 C och 27 öre, Jöns och dess fyra omyndiga barn delar arvet.